ภาควิชากิจกรรมบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Power of Occupation กิจกรรมการดำเนินชีวิต เป็นทั้งพลังและเป้าหมายในการทำงานของนักกิจกรรมบำบัด

การศึกษาตลอดชีวิต

ภาควิชากิจกรรมบำบัด เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง การศึกษาผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ การเรียนผ่านอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ และการเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (CMU MOOC)

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

บุคลากรสายวิชาการ

นักกิจกรรมบำบัด

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษา

...

22 Jan 2024

นักศึกษาดูงานกิจกรรมบำบัดจาก Jönköping University ประเทศสวีเดน

นักศึกษากิจกรรมบำบัดสวีเดน จาก Occupational Therapy programme, Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jonkoping University (JU), Sweden ประกอบด้วย Miss Michelle Long Mr. Ped Nilsson Miss Hanna Ruth Strale Miss Maria Sund เข้าศึกษาดูงานเพื่อได้รับประสบการณ์กิจกรรมบำบัด ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

...

17 Dec 2023

นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 จัดโครงการ OT เติมฝัน ปันรอยยิ้ม

นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการมีส่วนรวมทางสังคมให้กับเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการ “OT เติมฝัน ปันรอยยิ้ม” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อ.ดร. เกวลิน ปัญโญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดงานในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 7.30-14.00

...

01 Sep 2023

นักศึกษากิจกรรมบำบัดจาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษากิจกรรมบำบัด ม.ช.

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน Miss Ayano Ikurumi and Miss Misaki Kimura จาก Occupational Therapy Major, Faculty of Health Sciences, Kobe University ภายใต้การดูแลของ ผศ. ศศิธร สังอู๋ ได้ทำกิจกรรมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษากิจกรรมบำบัด ม.ช.

RECOMMEND BOOKS

หนังสือแนะนำ

...

การประเมินทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้หย่อนสมรรถภาพทางกาย

ติดต่อ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด
โทรศัพท์ : 053-949255

...

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้มีปัญหาด้านระบบประสาท

ติดต่อ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด
โทรศัพท์ : 053-949255