ภาควิชากิจกรรมบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Power of Occupation กิจกรรมการดำเนินชีวิต เป็นทั้งพลังและเป้าหมายในการทำงานของนักกิจกรรมบำบัด

การศึกษาตลอดชีวิต

ภาควิชากิจกรรมบำบัด เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง การศึกษาผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ การเรียนผ่านอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ และการเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (CMU MOOC)

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

บุคลากรสายวิชาการ

นักกิจกรรมบำบัด

บุคลากรสายสนับสนุน

RECOMMEND BOOKS

หนังสือแนะนำ

...

การประเมินทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้หย่อนสมรรถภาพทางกาย

ติดต่อ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด
โทรศัพท์ : 053-949255

...

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้มีปัญหาด้านระบบประสาท

ติดต่อ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด
โทรศัพท์ : 053-949255